Logo Biblioteka Ćwiczeń

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń prowadzona przez FIT FREAK Elżbieta Przygrodzka, ul. Piotra Michałowskiego 26, 44-102 Gliwice, NIP 631 25 17 905; REGON 381215751.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe, takie jak przykładowo dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania z naszych usług, będziemy przetwarzać w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia konta w naszym serwisie internetowym. Przetwarzamy dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez z Exercise Library, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem naszego serwisu internetowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku, gdy w celu świadczenia dla usługi zbieramy szczególne kategorie danych, przetwarzamy dane na podstawie wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi;
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy dane, ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy, kiedy korzystasz z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje które uzyskujemy, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W zależności od celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, dane będziemy przechowywać przez okres wskazany poniżej:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta w naszym serwisie – do czasu usunięcia konta;
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: jeżeli korzystasz z naszych odpłatnych usług, operatorom płatności. Dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 • prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących danych osobowych, które przetwarzamy, i uzyskania od nas w tym zakresie informacji; masz też prawo otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia danych w następujących przypadkach:
  1. jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;
  2. cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania;
  3. wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  3. nie potrzebujemy już danych osobowych do naszych celów;
  4. wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw bądź gdy nastąpi za zgodą;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś; W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie i nie wymaga to żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-aś.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w sposób nieprawidłowy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących praw, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi.

Jak się z nami skontaktować?

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: exerciselib@gmail.com ; z dopiskiem „Dane osobowe”.