Logo Biblioteka Ćwiczeń

REGULAMIN PORTALU

EXERCISE LIBRARY/BIBLIOTEKA ĆWICZEŃ

1. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń działający w Warszawie przy ul. Górczewskiej 17a (01-189 Warszawa), będący integralną częścią firmy FIT FREAK Elżbieta Przygrodzka, posiadającej numer NIP: 6312517905 oraz numer REGON: 381215751, prowadzącej działalność w zakresie zarządzania i fitness (dalej zwanej „Autorem”).

Osoby zainteresowane dołączeniem do społeczności i użytkowaniem portalu (zwane dalej „Użytkownik”) Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń (zwany dalej „Stroną”) zaświadczają poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, że zasady użytkowania portalu są dla nich jasne i akceptowane przez nich.

Strona www.exerciselibrary.net ma na celu edukację poprzez trening, przekazywanie informacji, pośredniczenie w kontakcie między trenerami, instruktorami i dietetykami a klientami, dostarczanie materiałów online, a także pośrednictwo w udostępnianiu zajęć online i live. Wszelkie usługi dostarczane są online, również kontakt z Autorem odbywa się online za pośrednictwem adresu mailowego exerciselib@gmail.com lub w ostateczności telefonicznie pod numerem 798 879 089, w godzinach 10:00-15:00, w dni robocze.

2. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTEKI ĆWICZEŃ

 1. Strona udostępniana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet pod adresem domeny www.exerciselibrary.net
 2. Korzystanie ze Strony odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Strony, chyba że na podstawie indywidualnych ustaleń z Autorem lub na zasadach dopuszczonych w Regulaminie.
 4. Treści zamieszczone na Stronie, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (zwane dalej „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Autorowi lub podmiotom, z którymi Autor zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Strony. Żaden fragment Treści publikowany na Stronie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Autora.
 5. Zawarcie przez Użytkownika umowy nie skutkuje przeniesieniem na Użytkownika prawa własności ani praw własności intelektualnej do zawartości Strony lub samych Usług.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony lub Treści lub usług świadczonych przez Autora w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Autora.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze trony i Treści wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych, bez prawa do publicznego korzystania ze Strony, Treści lub ich jakiejkolwiek części, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Autora.
 8. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń lub treningu udostępnionych w Treściach, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Podejmując się ćwiczeń lub treningu udostępnionych w Treściach Użytkownik działa na własną odpowiedzialność. Autor weryfikuje Treści pod kątem merytorycznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich użytkowania ani potencjalne konsekwencje zdrowotne wynikające z nieprawidłowego wykonania ćwiczeń.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Strony.
 10. Niedochodzenie przez Autora wykonywania prawa przysługującego mu na mocy niniejszego Regulaminu lub niekorzystanie z przysługujących mu uprawnień z tytułu naruszenia Regulaminu przez Użytkownika nie może zostać uznane za akceptację zaistniałych lub przyszłych naruszeń i działanie takie nie wpływa na uprawnienia Autora wynikające z Regulaminu.

3. UŻYTKOWNICY PORTALU BIBLIOTEKA ĆWICZEŃ/EXERCISE LIBRARY

Użytkownikiem Strony może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, która posiada zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Konta Użytkowników na Stronie dzielą się na dwie kategorie, które różnią się ceną i uprawnieniami.

A. KONTO KLIENT

Konto Klient przeznaczone jest dla Użytkowników indywidualnych, którzy planują tworzenie własnych planów treningowych, korzystanie z już dostępnych treści lub potencjalnie korzystanie z usług Trenera. Autor Strony nie odpowiada za złe dobranie ćwiczeń w samodzielnie kreowanych planach treningowych ani też za powstałe kontuzje lub urazy, jeśli takowe nastąpią, natomiast Autor zachęca, by osoby korzystające ze Strony przystępowały do treningu tylko w pełni sił, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktowały się z trenerami lub Autorem.

B. KONTO TRENER

Konto Trener przeznaczone jest dla Użytkowników indywidualnych, którzy posiadają kwalifikacje trenera personalnego, instruktora fitness, dietetyka, fizjoterapeuty, tudzież inne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia klienta indywidualnego pod kątem konsultacji treningowych, dietetycznych lub fizjoterapeutycznych, etc. Autor Strony nie odpowiada za Użytkowników konta Trener, jednakże rejestracja takiego konta przez Użytkownika jest równoznaczna z potwierdzeniem, że posiada wyżej wymienione uprawnienia.

Konto Trener posiada funkcjonalność umożliwiającą tworzenie planów treningowych i udostępnianie ich klientom, jednak Autor Strony nie ponosi odpowiedzialności za tworzone przez Trenera materiały.

4. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Autor za pośrednictwem Strony świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na (dalej „Usługi”):

 • prowadzeniu konta w Panelu Klienta (dalej „Konto Klienta”) zapewniającego zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwość zarządzania kontem;
 • dostarczaniu treści cyfrowych poprzez umożliwienie Użytkownikowi dostępu do zamieszczonych na Stronie Treści, w każdej formie, z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania w dowolnym terminie;
 • inne usługi opisane na Stronie lub określone w regulaminach szczegółowych danej Usługi.
 1. Usługi, o których mowa powyżej, są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Usługi o których mowa powyżej, są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych, chyba że co innego wynika z regulaminów szczegółowych takich Usług.
 3. Umowę o świadczenie Usług mogą zawierać z Autorem wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownicy”). W imieniu osoby nieletniej umowę powinien zawierać Rodzic, Opiekun Prawny lub inna osoba, będąca odpowiedzialna za regulowanie płatności.
 4. Autor może odmówić zawarcia umowy z osobą:
  • która nie spełnia warunków, o których mowa w powyżej,
  • z którą poprzednia umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu zalegania przez taką osobę z płatnościami wynikającymi z umowy, do czasu uregulowania przez nią zaległych opłat,
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika oraz wybór Usługi na Stronie (Klient, Trener) i opłatę odpowiedniej kwoty za dostęp do Usługi.
 6. Opłatę abonamentową Użytkownik może uregulować za pośrednictwem portalu Przelewy.24, będącego operatorem płatności Strony.
 7. Rejestracji na Stronie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online, tj. podstrony z aktywnymi polami do wyboru lub uzupełnienia, za pomocą którego Użytkownik podaje Autorowi wymagane dane osobowe oraz składa wymagane oświadczenia, przy czym:
  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody;
  • informacje wpisane w formularzu powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Użytkowniku.
 8. Brak przekazania przez Użytkownika wymaganych w formularzu online danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 9. Użytkownik powinien uaktualniać swoje dane kontaktowe w zakładce „Moje Dane”, jeżeli w czasie trwania umowy na Usługi nastąpią w nich zmiany.
 10. Autor może wprowadzać czasowe oferty promocyjne odpłatne lub nieodpłatne. Jeżeli regulamin takiej usługi promocyjnej zawiera postanowienia inne niż niniejszy Regulamin, Użytkownika korzystającego z takiej promocji obowiązują zmienione postanowienia.
 11. Po dokonanej Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu online wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz z niniejszym Regulaminem.
 12. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do Konta, tj. login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w zakładce Dane Konta.
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Autora, Autor wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Autor zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia Konta danego Użytkownika. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Autor poinformuje Użytkownika drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia konta.

5. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ INTERNETOWĄ

 1. Autor oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Autor stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych na Stronie. Autor zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych na Stronie poprzez szyfrowane połączenie SSL
 3. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  • różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  • programy szpiegujące (ang. spyware);
  • programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
  • spam;
  • niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  • włamania do systemu teleinformatycznego Autora z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 4. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  • szyfrowanie transmisji danych,
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

6. OPŁATY

 1. W ramach Opłaty Użytkownik może uzyskać dostęp do zawartości Strony w pełnym zakresie bądź do wybranych Usług, jeżeli taki podział zostanie kiedykolwiek wprowadzony. W przypadku niektórych Usług, rozpoczęcie korzystania z danej Usługi może wymagać zaakceptowania regulaminu szczegółowego tej Usługi lub odrębnej opłaty. Po upłynięciu pierwotnego okresu rozliczeniowego umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony, gdzie opłaty pobierane będą cyklicznie co 30 dni.
 2. Każdy z niżej wymienionych dostępów rozpoczyna się 14-dniowym okresem próbnym, za który nie jest naliczana opłata. Aby Użytkownik mógł skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, musi on podać dane swojej karty płatniczej i wyrazić zgodę na subskrypcję, a także zaakceptować niniejszy Regulamin. Dodanie karty płatniczej do systemu jest równoznaczne nie tylko z akceptacją regulaminu Strony, ale też regulaminu płatności (Przelewy.24). Celem weryfikacji poprawności numeru karty, pobrana zostanie kwota 1 zł, która następnie zostanie zwrócona.
 3. Jeśli Użytkownik nie anuluje swojej subskrypcji, po upływie 14 dni nastąpi automatyczne pobranie z karty, na kwotę zgodną z wcześniej wybraną ofertą.
 4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z subskrypcji przed upływem 14 dni, wówczas opłata automatyczna nie będzie naliczona, a subskrypcja wygaśnie.
 5. Bezpłatny, 14-dniowy okres przysługuje Użytkownikowi jednorazowo, co oznacza, że nawet jeśli będzie on chciał np. wykupić inny abonament, nie otrzyma dodatkowego okresu bezpłatnego z tego tytułu. Wszelki odstępstwa w postaci dodatkowych bezpłatnych okresów będą ustalane indywidualnie z Autorem Strony.
 6. Opłata za każdy okres rozliczeniowy będzie naliczana z góry, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na Stronie. Cennik podany został również poniżej. Wszystkie poniższe ceny zawierają podatek VAT.
  TABELA OPŁAT UŻYTKOWNIK KLIENT UŻYTKOWNIK TRENER
  okres minimalny każde kolejne 30 dni cyklicznie okres minimalny każde kolejne 30 dni cyklicznie
  1 MIESIĄC 60,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 80,00 zł
  3 MIESIĄCE 90,00 zł 30,00 zł 135,00 zł 45,00 zł
  12 MIESIĘCY 299,00 zł 25,00 zł 480,00 zł 40,00 zł
 7. Umowa jest rozliczana zgodnie z opcją wybraną przez Użytkownika w momencie utworzenia Konta, w trybie płatności rekurencyjnych (cyklicznych). W wypadku poszczególnych umów przedłużenie odbywa się na określonych zasadach:
  • Dla umowy 1-miesięcznej, po 30 dniach następuje naliczenie kolejnej opłaty, wynoszącej odpowiednio 60,00 zł dla konta Klient oraz 80,00 zł dla konta Trener. Opłata naliczana jest cyklicznie, w odstępach 30 dni kalendarzowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń.
  • Dla umowy 3-miesięcznej, po minimalnym okresie jej trwania (3 miesiące) umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony, a kolejne opłaty naliczają się co 30 dni i wynoszą odpowiednio 30 zł za każde kolejne 30 dni dla konta klient oraz 45 zł za każde kolejne 30 dni dla konta trener. Opłaty te naliczane są w trybie cyklicznym, w cyklach 30- dniowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń.
  • Dla umowy 12-miesięcznej, po minimalnym okresie jej trwania (12 miesięcy) umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony, a kolejne opłaty naliczają się co 30 dni i wynoszą odpowiednio 25 zł za każde kolejne 30 dni dla konta klient oraz 40 zł za każde kolejne 30 dni dla konta trener. Opłaty te naliczane są w trybie cyklicznym, w cyklach 30- dniowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji Exercise Library/Biblioteka Ćwiczeń.
 8. Szczegółowe zasady rezygnacji z subskrypcji zostały opisane w podrozdziale rezygnacje.
 9. Użytkownik zawierając umowę na dostęp do Strony zostanie poinformowany o aktualnie obowiązujących wysokościach opłat oraz o konieczności dokonania zapłaty. Autor ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany w zakresie opłat, zgodnie z zasadami zmiany Regulaminu wskazanymi poniżej.
 10. Autor może oferować Usługi bezpłatnie na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z niniejszym Regulaminem, określonych wyłącznie według własnego uznania.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawniony do skorzystania z Okresu promocyjnego, a Okres promocyjny jest pierwszym okresem korzystania ze Strony, to Opłata abonamentowa za korzystanie ze Strony zostanie pobrana z chwilą zakończenia okresu promocyjnego i przejścia na regularną subskrypcję Strony lub też pomniejszona adekwatnie do danego okresu promocyjnego, zależnie od zasad obowiązujących wedle regulaminu promocji.
 12. Jeżeli w wymaganym terminie opłata wynikająca z umowy nie zostanie wniesiona, Autor zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do płatnej części Strony.
 13. W przypadku braku opłaty abonamentowej przez Użytkownika, jeśli Użytkownik nie zrezygnuje pisemnie zgodnie z niniejszym Regulaminem, kolejne opłaty będą naliczane automatycznie w systemie cyklicznym, co 30 dni.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 1. Zawierając Umowę na Usługi, Użytkownik w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Umową. Użytkownik akceptuje również system płatności cyklicznych.
 2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Strony ma prawo wypowiedzenia umowy przed upływem 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia świadczeń, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Jeśli odstąpi od Umowy w tym terminie, może wnosić jednocześnie o zwrot pobranej opłaty, a także automatyczne zakończenie subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie odstąpi od Umowy w terminie 14 dni okresu próbnego, traci prawo do zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, a jego subskrypcja będzie się automatycznie przedłużać do momentu jej zakończenia zgodnie z zasadami przedstawionymi niżej w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik ma świadomość, że podaje dane swojej karty wyłącznie w celach dokonania pobrania przez Operatora Płatności Strony, jakim jest serwis Przelewy.24, marka spełniająca międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Dane karty Użytkownika przekazywane są w protokole szyfrowanym, Strona w żaden sposób nie uzyskuje zatem dostępu do danych posiadacza karty, loginów ani innych danych wrażliwych dotyczących płatności.
 4. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę i rozpoczęło się świadczenie Usług, może on rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj. po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Umowa może zostać zakończona każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie opłata za kolejne 30 dni subskrypcji zostanie naliczona, a konto obciążone.
 5. Rejestracja Użytkownika na Stronie wymaga wyraźnego potwierdzenia (poprzez zaznaczenie pola wyboru) przez Użytkownika, że:
  • wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Strony i rozpoczęcie korzystania z Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty;
  • potwierdza, iż uzyskując dostęp do Strony jest świadomy zasad, podaje aktualne dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, a w wypadku wycofania zgody liczy się z możliwością utraty konta;
  • potwierdza, że akceptuje formę płatności, jaką są płatności cykliczne i zobowiązuje się do ustawienia stosownych limitów na koncie, by pobranie opłat było możliwe ze strony Przelewy.24.

8. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY. PRAWO DO WYPOWIEDZENIA

 1. Umowa zawierana jest na czas określony w momencie wyboru oferty. Po upływie deklarowanego czasu określonego – odpowiednio 1 miesiąc, 3 miesiące, 12 miesięcy – umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony. W takim wypadku opłaty będą naliczane cyklicznie, co 30 dni kalendarzowych, do momentu zakończenia subskrypcji poprzez pisemne wypowiedzenie umowy. Wysokość opłat po okresie minimalnym jest uzależniona od rodzaju subskrypcji i szczegółowo opisana w podrozdziale OPŁATY w niniejszym Regulaminie.

  Jeśli Użytkownik chce zakończyć umowę, może tego dokonać:

  • najpóźniej 7 dni przed zakończeniem deklarowanego minimalnego czasu trwania umowy, odpowiednio 1 miesiąc, 3 miesiące, 12 miesięcy, zależnie od dokonanego przy rejestracji wyboru – w przeciwnym razie umowa przejdzie na czas nieokreślony;
  • jeśli umowa przejdzie na czas nieokreślony, w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (30 dni), najpóźniej do 7 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego;

  Jeśli rezygnacja nastąpi mniej niż 7 dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, za koniec obowiązywania subskrypcji przyjmuje się kolejny okres rozliczeniowy (kolejne 30 dni).

 2. Aby wypowiedzenie było skuteczne, należy złożyć je na piśmie, na adres poczty elektronicznej exerciselib@gmail.com.
 3. Autor uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy w przypadku, jeżeli:
  • wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które mimo dołożenia odpowiedniej staranności nie będzie możliwe świadczenie usług zgodnie z umową,
  • Użytkownik poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami przy zawieraniu umowy,
  • Użytkownik przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody Autora,
  • nastąpi naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • Użytkownik zalega z płatnościami wynikającymi z umowy

9. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z Autorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składać reklamacje:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: exerciselib@gmail.com
  • telefonicznie pod nr: 798 879 089 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Autora odpowiedzi.
 3. Autor ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

10. UDOSTĘPNIENIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług dostępnych na Stronie, chyba że postanowienia regulaminu szczegółowego dotyczącego danej Usługi lub regulaminu promocji stanowią inaczej.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.exerciselibrary.net w postaci umożliwiające jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie (np. poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku danych).
 3. Autor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyn obejmujących:
  • zmiany oferowanych produktów lub opłat za ich udostępnianie;
  • zmian w zakresie sposobów świadczenia Usług, w tym zmian sposobów płatności;
  • zmiany marki;
  • gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu;
  • zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w tym zwiększeniem funkcjonalności serwisu;
  • gdy zmiana uzasadniona będzie poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Użytkowników.
 4. Autorowi przysługuje także prawo wprowadzania zmian zawartości Strony.
 5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu oraz o istotnych zmianach zawartości Serwisu Internetowego i Usług poprzez umieszczenie na Stronie informacji o takich zmianach oraz przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że zmiana dotycząca zawartości Serwisu Internetowego lub Usług jest istotna w sytuacji, gdy ilość treści zawartych w Usługach zostanie drastycznie zredukowana lub w istotnym zakresie ulegnie zmianie całościowy charakter oferowanej zawartości; za istotne zmiany uważa się takie, gdzie redukcja treści obejmuje min. 40% całości.
 7. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może złożyć wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że zaakceptował on wprowadzone zmiany.

11. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Autor, tj. Exercise Library prowadzone przez FIT FREAK Elżbieta Przygrodzka, ul. Piotra Michałowskiego 26, 44-102 Gliwice.
 2. Dane osobowe Użytkowników, takie jak przykładowo dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania z Usług przetwarzać będzie w celach:
  • realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez nas (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dochodzenia przez Exercise Library roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci ochrony swoich praw (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
  • marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy o Użytkowniku, kiedy korzysta z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje które uzyskujemy, kiedy odwiedza naszą stronę internetową jako zarejestrowany Użytkownik.
 4. W zależności od celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, Autor będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres wskazany poniżej:
  • w celu realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Exercise Library Usług – do momentu rozwiązania łączącej strony umowy;
  • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
  • w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach korzystania z Usług, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym działania marketingowe Autora, doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym audyty. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Użytkownicy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, które przetwarza Exercise Library i uzyskania od Exercise Library w tym zakresie informacji; ma też prawo otrzymania kopii dotyczących go danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych – Użytkownik może zaktualizować przekazane Autorowi dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych – Użytkownik może zgłosić do Exercise Library żądanie usunięcia swoich danych w następujących przypadkach:

   (1) jeżeli jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;

   (2) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania;

   (3) Użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

   (4) dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   (5) dane Użytkownika muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje to prawo. W powyższych przypadkach dane Użytkownika zostaną usunięte przez Exercise Library, chyba że w określonej sytuacji Autor powoła się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli:

   (1) kwestionuje prawidłowość swoich danych (na okres pozwalający Autorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);

   (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   (3) Exercise Library nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do swoich celów, ale dane te są Użytkownika potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo

   (4) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku Exercise Library ograniczy przetwarzanie danych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw, bądź gdy nastąpi to za zgodą Użytkownika;

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie i nie wymaga to żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane przez Exercise Library dla celów marketingu bezpośredniego;
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania danych Użytkownika na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje mu prawo otrzymania od nas jego danych osobowych, które dostarczył Autorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze);
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli Użytkownik uważa, że Autor przetwarza jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu realizacji przysługujących praw Użytkownik może skontaktować się z Autorem w sposób podany poniżej.
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi.
 10. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  • pisemnie pod adres: Exercise Library Elżbieta Przygrodzka, Górczewska 17a/20, 01-189 Warszawa
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: exerciselib@gmail.com
  • telefonicznie pod nr: 798 879 089 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nienormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polski.
 2. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 3. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy, Użytkownik i Autor w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, właściwym sądem do rozwiązania sporu uznaje się:

  Sąd Rejonowy Warszawa Wola; ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 4. Przed wniesieniem pozwu do właściwego sądu powszechnego Użytkownik, jako konsument, może złożyć skargę do jednego z organów uprawnionych do rozstrzygania pozasądowych skarg i sporów konsumenckich. Aktualna lista takich organów jest udostępniona na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu on-line, Użytkownik może także skorzystać z listy znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3 marca 2021 r.